Thư viện > Du học sinh

 Chúc mừng các bạn đã đậu VISA - Du học, Du lịch cùng Tân Đại Dương 


du-hoc-my-(39).jpg

Chúc mừng em Yến Nhi 
đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Thúy

du-hoc-my-(45).jpg

Chúc mừng bạn Minh Nguyệt đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Oanh


du-hoc-my-(44).jpg

Chúc mừng bạn Quốc Tú đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Huệ


du-hoc-my-(42).jpg

Chúc mừng bạn Định Cư đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Oanh


du-hoc-my-(40).jpg

Chúc mừng bạn Bích Ngọc đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Kim


duhocmy-(31).jpg

Chúc mừng bạn Trúc Anh đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Quỳnh


duhocuc-(11).jpg

Chúc mừng bạn Anh Vũ đã nhận được Visa du học Úc cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Hương


duhocmy-(30).jpg

Chúc mừng em Khánh Trân đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Thảo


du-hoc-my-(39).jpg

Chúc mừng em Yến Nhi đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Thúy


duhocmy-(29).jpg

Chúc mừng em Thảo đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Kim


duhocsingapore-(6).jpg

Chúc mừng bạn Vân đã nhận được Student Pass du học Singapore cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Ly


hoag-phuong-uyen.jpg

Chúc mừng em Phương Uyên đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Oanh


du-hoc-my-(37).jpg

Chúc mừng bạn Ngọc Hà đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Kim


du-hoc-singapore-(21).jpg

Chúc mừng bạn Ngọc đã nhận được Student Pass du học Singapore cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Ly


du-hoc-singapore-(19).jpg

Chúc mừng bạn Quỳnh đã nhận được Student Pass du học Singapore cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Hương


du-hoc-my-(38).jpg

Chúc mừng bạn Mẫn đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Thúy


du-hoc-my-(33).jpg

Chúc mừng bạn Tú đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Kim


du-hoc-canada-(8).jpg

Chúc mừng em Trúc đã nhận được Visa du học Canada cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Quỳnh


du-hoc-singapore-(18).jpg

Chúc mừng bạn Hân đã nhận được Student Pass du học Singapore cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Ly


du-hoc-uc-(20).jpg

Chúc mừng em Diễm Trân đã nhận được Visa du học Úc cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Hương


du-hoc-uc-(19).jpg

Chúc mừng em Bích đã nhận được Visa du học Úc cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Thúy


du-hoc-uc-(18).jpg

Chúc mừng bạn Đạt đã nhận được Visa du học Úc cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Huệ


du-hoc-uc-(16).jpg

Chúc mừng bạn Bình đã nhận được Visa du học Úc cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Bích


du-hoc-my-(36).jpg

Chúc mừng bạn Kỳ đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Kim


du-hoc-my-(35).jpg

Chúc mừng bạn Lê Văn Trần Nam Nhi đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Quỳnh


du-hoc-singapore-(17).jpg

Chúc mừng bạn Ngọc đã nhận được Student Pass du học Singapore cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Sa


du-hoc-my-(34).jpg

Chúc mừng bạn Vũ đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Thúy


du-hoc-my1.jpg

Chúc mừng em Khanh đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms An


du-hoc-my-(32).jpg

Chúc mừng bạn Nhi đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Oanh


du-hoc-uc-(15).jpg

Chúc mừng anh Vũ đã nhận được Visa du học Úc cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Hương


du-hoc-singapore-(16).jpg

Chúc mừng bạn Hân đã nhận được Student Pass du học Singapore cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Hồng Ly


du-hoc-new-zealand.jpg

Chúc mừng bạn T.P đã nhận được Visa du học New Zealand cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Huệ


duhocsingapore-(5).jpg

Chúc mừng bạn N.T.K.N đã nhận được Student Pass du học Singapore cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Nhi Sa


duhocmy-(26).jpg

Chúc mừng bạn T.C.C đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Quỳnh


duhocuc-(10).jpg

Chúc mừng bạn P.T đã nhận được Visa du học Úc cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Huệ


duhocsingapore-(4).jpg

Chúc mừng bạn P.L.V.T đã nhận được Student Pass du học Singapore cùng tư vấn viên TDD Ms Bích


duhocmy-(27).jpg

Chúc mừng bạn T.P đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Thảo


duhocmy-(23).jpg

Chúc mừng bạn T.M.Q đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Quỳnh


duhocuc-(9).jpg

Chúc mừng bạn T.X.T đã nhận được Visa du học Úc cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Bích


duhocmy-(25).jpg

Chúc mừng bạn V.Đ.D đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Quỳnh


duhocmy-(24).jpg

Chúc mừng bạn N.T.A đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Thảo


du-hoc-my-(31).jpg

Chúc mừng bạn H.T.L đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Thảo


du-hoc-my-(29).jpg

Chúc mừng bạn T.T.T đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Thúy


du-hoc-singapore-(15).jpg

Chúc mừng bạn N.T.T.H đã nhận được Student Pass du học Singapore cùng tư vấn viên TDD Ms Ly


du-hoc-my-(28).jpg

Chúc mừng bạn T.M.L đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Bích


du-hoc-uc-(13).jpg

Chúc mừng bạn N.Đ.Đ đã nhận được Visa du học Úc cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Huệ


du-hoc-singapore-(14).jpg

Chúc mừng bạn Đ.P đã nhận được Student Pass du học Singapore cùng tư vấn viên TDD Ms Ly


du-hoc-uc-(12).jpg

Chúc mừng bạn L.T.Đ đã nhận được Visa du học Úc cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Huệ


du-hoc-my-(27).jpg

Chúc mừng bạn T.C.P đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Thúy


du-hoc-singapore-(13).jpg

Chúc mừng bạn L.H.D.A đã nhận được Student Pass du học Singapore cùng tư vấn viên TDD Ms Ly


du-hoc-my-(26).jpg

Chúc mừng bạn T.N đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Oanh


du-lich-uc-(3).jpg

Chúc mừng cô D.T đã nhận được Visa du lịch Úc cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Huệ


du-lich-my-(4).jpg

Chúc mừng chú T.T.M đã nhận được Visa du lịch Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Bích


du-hoc-my-(25).jpg

Chúc mừng bạn Đ.D.K đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Thúy


du-lich-uc-(2).jpg

Chúc mừng bạn N.H.P đã nhận được Visa du lịch Úc cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Hà


duhoccanada.jpg

Chúc mừng bạn T.P.Đ.T đã nhận được Visa du học Canada cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Quỳnh


du-hoc-uc-(11).jpg

Chúc mừng em V.Đ.D.A đã nhận được Visa du học Úc cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Mỹ Anh


du-hoc-singapore-(12).jpg

Chúc mừng bạn B.D.T đã nhận được Student Pass du học Singapore cùng tư vấn viên TDD Ms Sa


du-lich-uc-(1).jpg

Chúc mừng cô N.T.A đã nhận được Visa du lịch Úc cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Bích


du-hoc-uc-(10).jpg

Chúc mừng bạn N.T.H.K đã nhận được Visa du học Úc cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Thúy


du-hoc-my-(24).jpg

Chúc mừng bạn P.Q đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Mỹ An


du-hoc-singapore-(11).jpg

Chúc mừng bạn N.T.K.A đã nhận được Student Pass du học Singapore cùng tư vấn viên TDD Ms Hồng Ly


du-hoc-my-(22).jpg

Chúc mừng bạn H.T.H đã nhận được Visa du học Úc cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Quỳnh


du-hoc-uc-(9).jpg

Chúc mừng bạn N.T.T.A đã nhận được Visa du học Úc cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Bích


du-hoc-singapore-(9).jpg

Chúc mừng bạn H.N.D đã nhận được Student Pass du học Singapore cùng tư vấn viên TDD Ms Kim

du-hoc-my-(23).jpg

Chúc mừng bạn Đ.H.C đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Ngọc Bích


du-hoc-my-(21).jpg

Chúc mừng bạn Đ.T.V đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Mr Bảo Anh


du-hoc-singapore-(10).jpg

Chúc mừng bạn T.T.C.T đã nhận được Student Pass du học Singapore cùng tư vấn viên TDD Ms Sa


du-hoc-singapore-(8).jpg

Chúc mừng bạn L.H.P đã nhận được Student Pass du học Singapore cùng tư vấn viên TDD Ms Bích


du-hoc-my-(20).jpg

Chúc mừng bạn P.T.O đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Mỹ An


du-hoc-my-(2).png

Chúc mừng bạn D.V.K.K đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Thúy


du-hoc-my-(18).jpg

Chúc mừng bạn N.T.T.H đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Quỳnh


du-hoc-singapore-(7).jpg

Chúc mừng bạn M.T đã nhận được Student Pass du học Singapore cùng tư vấn viên TDD Ms Bích


du-hoc-my-(1).png

Chúc mừng bạn N.H.Q đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Phương Thảo


du-lich-my.png

Chúc mừng chú Q đã nhận được Visa du lịch Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms An


duhoc-my.png

Chúc mừng bạn P.L đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Bích


duhocmy.png

Chúc mừng bạn P.L đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Quỳnh


du-hoc-singapore-(6).jpg

Chúc mừng bạn T đã nhận được Student Pass du học Singapore cùng tư vấn viên TDD Ms Sa


du-hoc-my-(16).jpg

Chúc mừng bạn H.A đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Mỹ An


du-hoc-canada-(7).jpg

Chúc mừng bạn M.H đã nhận được Visa du học Canada cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Mỹ An


singapore.jpg

Chúc mừng bạn T.N đã nhận được Student Pass du học Singapore cùng tư vấn viên TDD Ms Sa
 

du-hoc-uc-(8).jpg

Chúc mừng bạn D.K đã nhận được Visa du học Úc cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Nhi


du-lich-my-(1).jpg

Chúc mừng cô T.A đã nhận được Visa du lịch Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Bích


du-hoc-my-(15).jpg

Chúc mừng bạn T.H đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Quỳnh


du-hoc-uc-(6).jpg

Chúc mừng bạn N.H đã nhận được Visa du học Úc cùng tư vấn viên TDD Ms Hân.


du-hoc-singapore-(5).jpg

Chúc mừng bạn M.T đã nhận được Student Pass du học Singapore cùng tư vấn viên TDD Ms Bích


du-hoc-uc-(5).jpg

Chúc mừng bạn A... đã nhận được Visa du học Úc cùng tư vấn viên TDD Ms Quỳnh.


du-hoc-singapore-(4).jpg

Chúc mừng bạn T đã nhận được Student Pass du học Singapore cùng tư vấn viên TDD Ms Sa


du-lich-Uc.jpg

Chúc mừng cô K.T đã nhận được Visa du lịch Úc cùng tư vấn viên TDD Ms Huệ


du-hoc-canada-(6).jpg

Chúc mừng bạn T.V đã nhận được Visa du học Canada cùng tư vấn viên TDD Ms Bích.


du-hoc-singapore-(3).jpg

Chúc mừng bạn C.K.D đã nhận được Student Pass du học Singapore cùng tư vấn viên TDD Ms Sa


du-hoc-canada-(2).jpg

Chúc mừng bạn N.T.T.H đã nhận được Visa du học Canada cùng tư vấn viên TDD Ms Quỳnh.


du-hoc-my-(14).jpg

Chúc mừng bạn N.T.T.V đã nhận được Visa du học Mỹ cùng tư vấn viên TDD Ms Nhi. Chúc bạn học tốt !


du-hoc-uc-(3).jpg

Chúc mừng em H.M.C đã nhận được Visa du học Úc cùng tư vấn viên TDD Ms Thúy


du-hoc-singapore-(2).jpg

Chúc mừng bạn T.T.V đã nhận được Student Pass du học Singapore cùng tư vấn viên TDD Ms Hồng Ly


du-lich-my-(2).jpg

Chúc mừng cô P.T.H đã nhận được Visa du lịch Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Mr Bảo Anh


du-hoc-canada-(4).jpg

Chúc mừng bạn T.C.A.V đã nhận được Visa du học Canada cùng tư vấn viên TDD Ms Thúy. 


du-hoc-canada-(3).jpg

Chúc mừng bạn L.H.V đã nhận được Visa du học Canada cùng tư vấn viên TDD Ms Quỳnh. Chúc bạn học tốt !


du-hoc-canada-(1).jpg

Chúc mừng em N.N.A.T đã nhận được Visa du học Canada cùng tư vấn viên TDD Ms Thúy. Chúc em học tốt !


du-hoc-my-(6).jpg

Chúc mừng em T.H.A đã nhận được Visa du học Mỹ cùng tư vấn viên TDD Ms Thúy. Chúc em học tốt !


duhocuc-(8).jpg

Chúc mừng em N.L.T.H đã nhận được Visa du học Úc cùng tư vấn viên TDD Ms Quỳnh. Chúc em học tốt !


du-hoc-my-(13).jpg

Chúc mừng chị L.H đã nhận được Visa du lịch Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Mr Bảo Anh. 


du-hoc-my-1-(1).jpg

Chúc mừng em L.T đã nhận được Visa du học Mỹ cùng tư vấn viên TDD Ms Thúy


du-hoc-my-(11).jpg

Chúc mừng em L.T.T đã nhận được Visa du học Mỹ cùng tư vấn viên TDD Ms Quỳnh. Chúc em học tốt !


du-hoc-my-(10).jpg

Chúc mừng em Y...N... đã nhận được Visa du học Mỹ cùng tư vấn viên TDD Ms Mỹ Kim. Chúc em học tốt !


du-hoc-my-(9).jpg

Chúc mừng em L.N.D đã nhận được Visa du học Mỹ cùng tư vấn viên TDD Ms Mỹ An


du-hoc-my-(8).jpg

Chúc mừng bạn V.D.Q đã nhận được Visa du học Mỹ cùng tư vấn viên TDD Ms Nhi


du-hoc-my-(7).jpg

Chúc mừng bạn V.D.B đã nhận được Visa du học Mỹ cùng tư vấn viên TDD Ms Thúy


du-hoc-my-(5).jpg

Chúc mừng bạn T.T.... đã nhận được Visa du học Mỹ cùng tư vấn viên TDD Ms Thúy

du-hoc-singapore-(1).jpg

Chúc mừng bạn Đ.T.Q.H đã nhận được Student Pass du học Singapore cùng tư vấn viên TDD Ms Hồng Ly

du-hoc-my-(3).jpg

Chúc mừng em H.T.M.T đã nhận được Visa du học Mỹ cùng tư vấn viên TDD Ms Thúy

du-hoc-uc-(4).jpg

Chúc mừng em V.L.H.T đã nhận được Visa du học Úc cùng tư vấn viên TDD Ms Thanh Quỳnh

du-hoc-uc-(2).jpg

Chúc mừng em N.T.B.T đã nhận được Visa du học Úc cùng tư vấn viên TDD Ms Luông

du-hoc-my-(4).jpg

Chúc mừng em D.T.Tr.. đã nhận được Visa du học Mỹ cùng tư vấn viên TDD Ms Thúy

du-hoc-my-(2).jpg

Chúc mừng em N.T.Y.N đã nhận được Visa du học Mỹ cùng tư vấn viên TDD Ms Kim

duhocuc-(7).jpg

Chúc mừng bạn L.T.K đã nhận được Visa du học Úc cùng tư vấn viên TDD Ms Mỹ An

duhocmy-(22).jpg

Chúc mừng em V.T.D.T đã nhận được Visa du học Mỹ cùng tư vấn viên TDD Ms Quỳnh

duhocmy-(21).jpg

Chúc mừng em T.V.T.K đã nhận được Visa du học Mỹ cùng tư vấn viên TDD Ms Mỹ An

duhocmy-(15).jpg

Chúc mừng bạn L.M.L đã nhận được Visa du học Mỹ cùng tư vấn viên TDD Ms Mỹ An

duhocsingapore-(3).jpg

Chúc mừng bạn N.T.D đã nhận được Student Pass du học Singapore cùng chuyên viên tư vấn TDD Mr Bảo Anh

du-hoc-singapore.jpg

Chúc mừng bạn P.H.P đã nhận được Student Pass du học Singapore cùng tư vấn viên TDD Ms Nhi Sa
 
duhocmy-(19).jpg

Chúc mừng anh D.P.C đã nhận được Visa du học Mỹ cùng tư vấn viên TDD Ms Thúy

duhocmy-(18).jpg

Chúc mừng bạn T.H đã nhận được Visa du học Mỹ cùng tư vấn viên TDD Ms Ngọc Bích

duhocmy-(17).jpg

Chúc mừng bạn T.L đã nhận được Visa du học Mỹ cùng tư vấn viên TDD Ms Quỳnh

duhocmy-(16).jpg

Chúc mừng bạn N.V.L đã nhận được Visa du học Mỹ cùng tư vấn viên TDD Ms Thúy

duhocmy-(7).jpg

Chúc mừng bạn Đ.M.T đã nhận được Visa du học Mỹ cùng tư vấn viên TDD Ms Ngọc Bích

duhocuc-(6).jpg

Chúc mừng bạn M.Q.Q đã nhận được Visa du học Úc cùng tư vấn viên TDD Ms Kim Huệ

duhocmy-(14).jpg

Chúc mừng em N..P.. đã nhận được Visa du học Mỹ cùng tư vấn viên TDD Ms Mỹ An

duhocmy-(6).jpg

Chúc mừng em T.H.T.Q đã nhận được Visa du học Mỹ cùng tư vấn viên TDD Ms Thanh Quỳnh

duhocsingapore-(2).jpg

Chúc mừng em P.T đã nhận được Student Pass du học Singapore cùng tư vấn viênTDD Ms Nhi Sa

duhocmy-(5).jpg

Chúc mừng bạn N.T.M.D đã nhận được Visa du học Mỹ cùng tư vấn viên TDD Ms Thúy

duhocuc-(5).jpg

Chúc mừng em T.H.S đã nhận được Visa du học Úc cùng tư vấn viên TDD Ms Ngọc Bích

duhocsingapore-(1).jpg

Chúc mừng bạn L.L.P đã nhận được Student Pass du học Singapore cùng tư vấn viênTDD Ms Hồng Ly

duhocuc-(4).jpg

Chúc mừng chị L.T.H.N
đã nhận được Visa du lịch Úc cùng tư vấn viên TDD Ms Thanh Quỳnh

duhocmy-(4).jpg

Chúc mừng em B.H.L đã nhận được Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn viên TDD cô Xuân

duhocuc-(3).jpg

Chúc mừng bạn L.M.S đã nhận được Visa du học Úc cùng tư vấn viên TDD Ms Kim Huệ

duhocmy-(3).jpg

Chúc mừng em P.Đ.K đã nhận được Visa du học Mỹ cùng tư vấn viên TDD Ms Ngọc Hân

dulichmy.jpg

Chúc mừng chị L.K.H đã nhận được Visa du lịch Mỹ cùng tư vấn viên TDD Mr Bảo Anh

duhocuc-(2).jpg

Chúc mừng anh V.V.H đã nhận được Visa du lịch Úc cùng tư vấn viên TDD Ms Thanh Quỳnh

duhocmy-(2).jpg

Chúc mừng em T.N.X.Q đã nhận được Visa du học Mỹ cùng tư vấn viên TDD Ms Phương Thảo

duhocsingapore.jpg

Chúc mừng em P.T.N.Q đã nhận được Student Pass du học Singapore cùng tư vấn viênTDD Ms Nhi Sa

duhocuc-(1).jpg

Chúc mừng bạn Đ..C.... đã nhận được Visa du học Úc cùng tư vấn viên TDD Ms Ngọc Bích

duhocmy-(1).jpg

Chúc mừng em N.C.T.T đã nhận được Visa du học Mỹ cùng tư vấn viên TDD Ms An

du-hoc-my-(1).jpg

Chúc mừng bạn N.H.L đã nhận được Visa du học Mỹ cùng tư vấn viên TDD Ms Thanh Quỳnh

1005007_624276004278143_1543268893_n.jpg

Chúc mừng em T.Q.T đã nhận được Visa du học Úc cùng tư vấn viên TDD Ms Luông

N-H-A-V.jpg

Chúc mừng bạn N.H.A.V đã nhận được Visa du học Mỹ cùng tư vấn viên TDD Ms Ngọc Bích

duhocuc.jpg

Chúc mừng em Ng...L.... đã nhận được Visa du học Úc cùng tư vấn viên TDD Ms Ngọc Châu

duhocmy.jpg

Chúc mừng em L.Q.T đã nhận được Visa du học Mỹ cùng tư vấn viên TDD Ms An

1391788_621385517900525_2027178321_n.jpg

Chúc mừng em Ph...U.... đã nhận được Visa du học Úc cùng tư vấn viên TDD Ms Thanh Quỳnh

du-hoc-uc-(1).jpg

Chúc mừng em V.A.B đã nhận được Visa du học Úc cùng tư vấn viên TDD Ms Thanh Quỳnh

537297_560546240684736_15026865_n.jpg

Chúc mừng em T.A.H đã nhận được Student Pass du học Singapore cùng tư vấn viênTDD Ms Luông

du-hoc-my.jpg

Chúc mừng em M.L.C.N đã nhận được Visa du học Mỹ cùng tư vấn viên TDD Ms Phương Thảo

1.jpg

Chúc mừng cô T.T.B đã nhận được Visa du lịch Úc cùng tư vấn viên TDD Ms Luông

2.jpg

Chúc mừng anh D.N.T đã nhận được Visa du lịch Úc cùng tư vấn viên TDD Ms Luông

3.jpg

Chúc mừng bạn N.V.Q đã nhận được Visa du học Úc cùng tư vấn viên TDD Ms Thu Hà

4.jpg

Chúc mừng em H.V.B.L đã nhận được Visa du học Mỹ cùng tư vấn viên TDD Ms Mỹ An

5.jpg

Chúc mừng bạn L.D.K vừa nhận được Visa du học Úc cùng tư vấn viên TDD Ms Thu Hà

6.jpg

Chúc mừng em N..C... đã đậu Visa du học Mỹ cùng tư vấn viên TDD Ms Quế Nhi

7.jpg

Chúc mừng em P.T.X.M đã đậu Visa du học Mỹ cùng tư vấn viên TDD Ms Mỹ An

8.jpg

Chúc mừng em Trương.Q.V
đã đậu Visa du học Mỹ cùng tư vấn viên TDD Ms Quỳnh

9.jpg

Chúc mừng bạn Bùi H.T đã đậu Visa du học Mỹ cùng tư vấn viên TDD Ms Mỹ An

10.jpg

Chúc mừng chị T.T.M.H đã đậu Visa du lịch Úc cùng tư vấn viên TDD Ms Kim Huệ

du-hoc-uc-1.jpg

Chúc mừng em Huỳnh Như đã đậu Visa du học Úc cùng tư vấn viên TDD Ms Ngọc Bích

du-hoc-uc-2.jpg

Chúc mừng em Mỹ Hiền đã đậu Visa du học Úc cùng tư vấn viên TDD Ms Kim Huệ
 
du-hoc-uc-3.jpg

Chúc mừng bạn N.H.T vừa nhận được Visa du học Úc cùng tư vấn viên TDD Ms Thu Hà

du-hoc-sin-1.jpg

Chúc mừng em P.N đã đậu Student Pass du học Singapore cùng tư vấn viên TDD Ms Nhi Sa

du-hoc-uc-4.jpg

Chúc mừng bạn T.M.T vừa nhận được Visa du học Úc cùng tư vấn viên TDD Ms Thu Hà

du-hoc-sin-2.jpg

Chúc mừng em N.T.P đã đậu Student Pass du học Singapore cùng tư vấn viên TDD Ms Nhi Sa

du-hoc-sin-1-(1).jpg

Chúc mừng em C.M.L đã đậu Student Pass du học Singapore cùng tư vấn viên TDD Ms Nhi Sa

du-hoc-uc-1-(1).jpg

Chúc mừng em L.T.T.L đã đậu Visa du học Úc cùng tư vấn viên TDD Ms Quỳnh

du-hoc-uc-2-(1).jpg

Chúc mừng em N.T.L đã đậu Visa du học Úc cùng tư vấn viên TDD Ms Huệ

du-hoc-sin-2-(1).jpg

Chúc mừng em Đ.N.A.T đã đậu Student Pass du học Singapore cùng tư vấn viên TDD Ms Mỹ Kim

du-hoc-uc-3-(1).jpg

Chúc mừng em N.T.T.X đã đậu Visa du học Úc cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Ngọc Bích

du-hoc-canada.jpg

Chúc mừng em H.V.T đã đậu Visa du học Canada cùng tư vấn viên TDD Ms Thúy

du-hoc-uc-4-(1).jpg

Chúc mừng em N.T.B.T đã đậu Visa du học Úc cùng tư vấn viên TDD Ms Thanh Quỳnh

du-hoc-my-1.jpg

Chúc mừng em N.T.H.T đã đậu Visa du học Mỹ cùng tư vấn viên TDD Ms Thảo

1170729_586446934727717_1077786493_n.jpg

Chúc mừng em N.T.K.T đã đậu Visa du học Úc cùng tư vấn viên TDD Ms Mỹ Anh

Le-Ngoc-Bich-(1).jpg

Chúc mừng em L.N.B đã đậu Visa du học Úc cùng tư vấn viên TDD Ms Huệ

Nguyen-Thuy-Hien.jpg

Chúc mừng em N.T.H đã đậu Visa du học Úc cùng tư vấn viên TDD Ms
 
Nguyen-Ngoc-Sang.jpg

Chúc mừng em L.Q.Đ đã đậu Visa du học Mỹ cùng tư vấn viên TDD Ms Ngọc Bích


Le-Quy-Dai.jpg

Chúc mừng em L.Q.Đ đã đậu Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Thúy
 

1150184_583042185068192_1137722038_n.jpg

Chúc mừng em T.L... đã đậu Visa du học Canada cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Mỹ An

998926_583884544983956_407722369_n.jpg

Chúc mừng em T.N.K đã đậu Visa du học Úc cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Bích

Phan-Trong-Tri.jpg
Chúc mừng em P.T.T đã đậu Visa du học Úc cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Huệ

luuthanhnhan.jpg
Chúc mừng em L.T.N đã đậu Visa du học Úc cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Kim

HS-Thuy-Trang-Truong-Ozford-College-.jpg

Chúc mừng em T.T đã đậu Visa du học Úc cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Hà

vothithanhhuyenh-.jpg

Chúc mừng em V.T.T.H đã đậu Visa du học Úc cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Quỳnh

Hoang-Thi-Mai-Anh-(2).jpg

Chúc mừng em H.T.M.A đã đậu Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Mỹ An

Ngo-Kim-Ngan.jpg

Chúc mừng em N.K.N đã đậu Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Mỹ An

Lieu-Ngan-Phung-.jpg

Chúc mừng em L.N.P đã đậu Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Ngọc Bích
 

Pham-ngoc-que-tran-copy.jpg

Chúc mừng em P.N.Q.T đã đậu Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Ngọc Bích

Huynh-Ngoc-Thanh-Diem-bich-(1).jpg

Chúc mừng em H.N.T.D đã đậu Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Bích

Nguyen-bao-Lam.jpg
 
Chúc mừng học sinh 
N.B.L vừa nhận được visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Mỹ An

HS--Phan-Thi-Thanh-Thao-(1).jpg

Chúc mừng em P.T.T.T đã đậu Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Thảo

Pham-Tran-Minh-Thai-copy-(1).jpg

Chúc mừng em P.T.M.T đã đậu Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Mỹ An

tran-binh-phong-copy-(1).jpg

Chúc mừng em T.B.P đã đậu Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Kim

Do-Ha-Thuy-Vi-copy-(1).jpg

Chúc mừng em Đ.H.T.V đã đậu Visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Mỹ An

549478_579270702112007_1809672085_n.jpg

Chúc mừng bạn L.T.T.T vừa nhận được visa du học Mỹ trong lần PV đầu tiên cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Phương Thảo.

1002857_579197648785979_1987712717_n.jpg

Chúc mừng bạn N.T.T.A vừa nhận được visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Mỹ An

970846_578728025499608_615540173_n.jpg

Chúc mừng sinh viên M.P vừa đậu visa Mỹ cùng tư vấn viên TDD - Ms Thúy trong lần PV đầu tiên.

999398_576610635711347_1121823564_n.jpg

Chúc mừng học sinh N.Đ.V vừa nhận được visa du học Canada cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Thúy

TranQuynhAnh.jpg

Chúc mừng học sinh T.Q.A vừa nhận được visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Mỹ An

Nguyen-Hoang-Thuy-Tien.jpg

Chúc mừng học sinh N.H.T.T vừa nhận được visa du học Mỹ cùng chuyên viên tư vấn TDD Ms Mỹ An

CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC QUỐC TẾ TÂN ĐẠI DƯƠNG

CN Quận 1: Mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q.1
Điện Thoại : 028.3848 4879 – 0989 006 890.
Website: www.tddvn.com - www.tandaiduong.edu.vn
Công ty cổ phần tư vấn Giáo Dục và Thương Mại Tân Đại Dương

Số ĐKKD 0312153178 do Sở KHĐT Tp. HCM cấp ngày 05/02/2013
Người đại diện: Nguyễn Bảo Anh


Thư viện ảnh

Tư vấn online

Hỗ trợ trực tuyến

Quận 1 (Main Office) : 148/1 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1 , TP HCM

Tag từ khóa: cải lương| cải lương việt nam| video cải lương| nghệ sĩ cải lương| diễn viên cải lương| đạo diễn cải lương| sân khấu cải lương| tiểu sử nghệ sĩ | thu mua laptop cu| may lanh cu| ban may lanh cu| laptop cu| ban laptop cu| thu mua may lanh cu| thu mua laptop cu| kem flan| thiet ke web la gi |

Tag từ khóa: thu mua may lanh cu | may lanh cu | may loc khong khi cu | noi com dien cu | tu lanh cu | may giat cu | noi com dien cu | may lanh am tran cu | may lanh tu dung cu | sua may lanh quan 1 | lap may lanh quan 1 | ve sinh may lanh quan 1 | thu mua may lanh cu quan 2

Tag từ khóa: ban may phat dien cu | may phat dien cu | may phat dien cong suat lon cu | may phat dien cu 3 pha | may phat dien cong nghiep | may phat dien cong suat lon | may phat dien cong nghiep tphcm | may phat dien cong 3 pha tphcm | may phat dien cu 3 pha cu | may phat dien cong nghiep cu | sua may phat dien | thu mua may phat dien | bao tri may phat dien | cho thue may phat dien | doi may phat dien | thanh ly may phat dien

Tag từ khóa: gym 2019 | workout 2019 | yoga 2019 | the hinh 2019 | huong dan tap gym 2019 | huong dan tap workout 2019 | huong dan tap yoga 2019

Tag từ khóa: xe oto | bang gia xe oto | kinh nghiem mua xe oto | xe oto toyota 2019 | xe oto mercedes 2019 | sieu xe oto 2019 | danh gia xe oto 2019 | do xe oto 2019 | tu van mua xe oto 2019 | hang xe oto 2019 | so sanh xe oto 2019

Điện thoại: 3 848 4879 - Hotline: 0989 006 890 - 0379 599 338 - 0365 157 271 - 0377 773 972

*Lưu ý: Tân Đại Dương không có chi nhánh tại Hà Nội

Tân Đại Dương trên facebook

Nhận tin mới qua mail

Nhập địa chỉ email của bạn vào đây

   

Mạng xã hội